Özgür Özvarış

Bir yazılımcının kırık dökük dünyası

Internet Explorer dopostback not defined

clock Mart 19, 2014 11:10 by author OzgurOzvaris

Değerli Arkadaşlar,

Internet Explorer 11 güncelemesi gelince dopostback not defined hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bu konu ile ilgili bir kaç kaynak paylaşacağım.

http://stackoverflow.com/questions/20834485/postback-not-working-in-production-server-ie-11

http://stackoverflow.com/questions/16914538/asp-net-dropdownlist-onselectedindexchanged-does-not-fire-in-ie-10

http://stackoverflow.com/questions/19987379/dopostback-not-defined-when-using-ie11

http://www.hanselman.com/blog/IE10AndIE11AndWindows81AndDoPostBack.aspx

http://support.microsoft.com/kb/2836939/en-us (Sorunumu bu .net 4.0 updati çözdü)

İyi çalışmalar.mssql table index used size list

clock Mart 4, 2014 11:33 by author OzgurOzvaris
DECLARE CURGETTABLESIZE CURSOR FOR

SELECT TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES

WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE' ORDER BY TABLE_NAME 

OPEN CURGETTABLESIZE

declare @tablename varchar(100)

FETCH NEXT FROM CURGETTABLESIZE 

INTO @tablename
 

create table #TablesSize ( 

[name] nvarchar(128) NOT NULL,

[rows] char(11) NULL,

[reserved] varchar(18) NULL,

[data] varchar(18) NOT NULL ,

[index] varchar(18) NOT NULL ,

[unused] varchar(18) NOT NULL ,

)

create table #iTablesSize (

[name] nvarchar(128) NOT NULL,

[rows] int NULL,

[reserved]int NULL,

[data] int NOT NULL ,

[index] int NOT NULL ,

[unused] int NOT NULL ,

)

WHILE @@FETCH_STATUS = 0

BEGIN

insert into #TablesSize EXEC sp_spaceused @tablename

FETCH NEXT FROM CURGETTABLESIZE INTO @tablename

END

CLOSE CURGETTABLESIZE

DEALLOCATE CURGETTABLESIZE
 

--insert @iTablesSize select name, cast([rows] as int),cast(left(data,charindex('KB',data)-1) as int) ireserved, cast(left(data,charindex('KB',data)-1) as int) idata, cast(left([index],charindex('KB',[index])-1) as int) iindex, cast(left([unused],charindex('KB',unused)-1) as int) iunused from #TablesSize

insert #iTablesSize select name, cast([rows] as int),cast(left(data,charindex('KB',data)-1) as int) ireserved, cast(left(data,charindex('KB',data)-1) as int) idata, cast(left([index],charindex('KB',[index])-1) as int) iindex, cast(left([unused],charindex('KB',unused)-1) as int) iunused from #TablesSize

select * from #iTablesSize order by rows

drop table #TablesSize

drop table #iTablesSize


Full Text Search

clock Mart 4, 2014 11:11 by author OzgurOzvaris

Değerli Arkadaşlar,

Bu gün biraz fulltext search nasıl yapılır onu paylaşmak istiyorum.

Bu Linler ayrıca faydalı olacaktır

http://blog.sqlauthority.com/2008/09/05/sql-server-creating-full-text-catalog-and-index/

http://stackoverflow.com/questions/11616304/entity-framework-code-first-and-full-text-search

http://sqlblogcasts.com/blogs/simons/archive/2008/12/18/LINQ-to-SQL---Enabling-Fulltext-searching.aspx 

Öncelikli olarak her ihtimale karşı sistem enable duruma getirilir.

sp_fulltext_database 'enable'

Sonra FultextSearch cataloğu oluşturulur

CREATE FULLTEXT CATALOG [myFullText] WITH ACCENT_SENSITIVITY = ON

Katalog oluşturma ile ilgili detaylı bilgi için http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189520(classic).aspx adresinden faydalanabilirsiniz.

Sıra indexin kolona atanmasına geldi

CREATE FULLTEXT INDEX ON TableName(ColumnName) KEY INDEX PK_Index ON myFullText;

Şimdi ColumnName ismi ile belirtilen kolona full index text search tanımlanmış oldu.

Sıra Full text Searchle ilgili bir kaç sorgulama örneği yapmaya geldi.

Bir kolon üzerinde FTS oluşturulunca artık o kolonla ilgili sorgulamalarda

  • FREETEXT
  • FREETEXTTABLE
  • CONTAINS
  • CONTAINSTABLE

Sorgu cümlelerini kullanabilmektesiniz.

Detaylı açıklama için http://www.developer.com/db/article.php/3446891/Understanding-SQL-Server-Full-Text-Indexing.htm linki güzel...

Detaylı örnekler için http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187787(lightweight).aspx adresine bakabilirsiniz.

Ör 1 :

SELECT ProductName
FROM Products
WHERE FREETEXT (ProductName, 'spread' )

 

Sorgusu sonuç olarak

ProductName                             
----------------------------------------
Grandma's Boysenberry Spread Vegie-spread

(2 row(s) affected)

döner.
Ör 2.

SELECT ProductName
FROM Products
WHERE CONTAINS(ProductName, '"laugh*" NEAR lager')

Sonuç olarak

ProductName                             
----------------------------------------
Laughing Lumberjack Lager

(1 row(s) affected)

Değerlerini döner. Yukarıda detaylı örnekler var dediğim msdn linkinde çok güzel örnekler var ancak anladığım kadarı ile kuvvetli sogular ve geri dönüşler yapabilmek için biraz da uğraşıp döngüler ve birbirine ilave sorgu cümleleri kullanmak gerekiyor. yoksa mevcut uygulamalarla kıyaslanınca biraz temel örenekler gibi geldi.

Herkese Selamlar.Hakkımızda  AboneOl 

Blog Yayınımıza Hoşgeldiniz.

Month List

RecentPosts

Sign In