Değerli arkadaşlar,

Bütün session verisi üzerinde işlem yapmanız gerekebilir. Bu konu ile ilgili güzel bir çalışma buldum.

Önce Kaynak

http://weblogs.asp.net/imranbaloch/archive/2010/04/05/reading-all-users-session.aspx

Aslında kaynak çok güzel anlatmış. Okumak istediğiniz session verisi için

object obj = typeof(HttpRuntime).GetProperty("CacheInternal", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Static).GetValue(null, null);
object[] obj2 = (object[])obj.GetType().GetField("_caches", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).GetValue(obj);
for (int i = 0; i < obj2.Length; i++)
{
  Hashtable c2 = (Hashtable)obj2[i].GetType().GetField("_entries", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).GetValue(obj2[i]);
  foreach (DictionaryEntry entry in c2)
  {
    object o1 = entry.Value.GetType().GetProperty("Value", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).GetValue(entry.Value, null);
    if (o1.GetType().ToString() == "System.Web.SessionState.InProcSessionState")
    {
      SessionStateItemCollection sess = (SessionStateItemCollection)o1.GetType().GetField("_sessionItems", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).GetValue(o1);
      if (sess != null)
      {
        if (sess["User"] != null)
        {
          Label1.Text += sess["User"] + " is Active.<br>";
        }
      }
    }
  }
}

Vb için 

Dim obj As Object = GetType(HttpRuntime).GetProperty("CacheInternal", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Static).GetValue(Nothing, Nothing)
Dim obj2 As Object() = DirectCast(obj.GetType().GetField("_caches", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Instance).GetValue(obj), Object())
For i As Integer = 0 To obj2.Length - 1 Step 1
  Dim c2 As Hashtable = DirectCast(obj2(i).GetType().GetField("_entries", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Instance).GetValue(obj2(i)), Hashtable)
  For Each entry As DictionaryEntry In c2
    Dim o1 As Object = entry.Value.GetType().GetProperty("Value", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Instance).GetValue(entry.Value, Nothing)
    If o1.GetType().ToString() = "System.Web.SessionState.InProcSessionState" Then
      Dim sess As SessionStateItemCollection = DirectCast(o1.GetType().GetField("_sessionItems", BindingFlags.NonPublic Or BindingFlags.Instance).GetValue(o1), SessionStateItemCollection)

      If Not sess Is Nothing Then
        If Not sess("User") Is Nothing Then
          //Label1.Text = sess("User")
        End If
      End If

    End If

  Next
Next

Kodda gözüktüğü üzere bütün kullanıcıların Session daki User datalarını listeleyebiliyoruz.

 İyi çalışmalar.